Nowości  Prawa    
 


Prawa pasażera > W 2010 do ULC trafiło więcej skarg pasażerów

2011-02-02 W 2010 do ULC trafiło więcej skarg pasażerów

W 2010 roku do działającej w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego Komisji Ochrony Prawa Pasażerów (KOPP) wpłynęło ogółem 1 500 spraw, o ponad 500 więcej niż w 2009 roku.

Komisja Ochrony Praw Pasażerów, na mocy postanowień rozporządzenia nr 261/2004/WE, zajmuje się rozpatrywaniem skarg pasażerów w trzech przypadkach:

  • odwołania lotów,
  • opóźnienia lotów,
  • odmowy przyjęcia pasażera na pokład samolotu.

Najczęściej pasażerowie skarżyli się na odwołania lotów (611 skarg) oraz opóźnienia lotów (324 skargi).

Oprócz rozpatrywania skarg pasażerów pracownicy Komisji przeprowadzają również kontrole lotnisk i przewoźników w zakresie informowania klientów linii lotniczych o przysługujących im prawach. Sprawdzana jest treść ulotek i plakatów informacyjnych oraz procedury przewoźników dotyczące postępowań w przypadku wystąpienia nieregularności w realizacji przewozów lotniczych.

W 2010 roku KOPP przeprowadziła w sumie 18 kontroli na 5 lotniskach ? Katowice, Kraków, Łódź, Szczecin, Warszawa. Wyniki kontroli były zadowalające. Stwierdzono że wszystkie lotniska posiadają odpowiednie materiały informacyjne, rozmieszczone we właściwych miejscach - na stanowiskach check-in w halach odlotów oraz w okolicach wyjść do samolotów. Przygotowane wcześniej ulotki wręczane są w przypadku odwołania lotu, opóźnienia lotu oraz odmowy przyjęcia pasażerów na pokład samolotu.

W 2010 roku KOPP wydała 86 decyzji, w których nałożono na przewoźników lotniczych kary pieniężne na łączną kwotę 156 100 zł. Najniższa nałożona kara wyniosła 200 zł, a najwyższa 8 700 zł.

W 2010 roku zaobserwowano kilkuset procentowy wzrost ilości skarg na opóźnienia w dotarciu pasażerów do miejsc docelowych ich podróży. Ma to bezpośredni związek z wydanym 19 listopada 2009 roku wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że Trybunał uznał, że do celów stosowania prawa do odszkodowania, pasażerów opóźnionych lotów można traktować jak pasażerów odwołanych lotów oraz że mogą oni powoływać się na prawo do odszkodowania przewidziane w art. 7 rozporządzenia 261/2004/WE, jeżeli z powodu tych lotów poniosą stratę czasu wynoszącą trzy godziny lub więcej, czyli jeżeli przybędą do ich miejsca docelowego trzy godziny lub więcej po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu. Należy jednak podkreślić, że takie opóźnienie nie wywołuje po stronie pasażerów prawa do odszkodowania, jeżeli przewoźnik lotniczy jest w stanie dowieść, że odwołanie lub duże opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków, to jest okoliczności, które pozostają poza zakresem skutecznej kontroli przewoźnika lotniczego.

Ogólny wzrost liczby wszystkich rodzajów skarg spowodowany jest dającą się obserwować stale rosnącą świadomością prawną osób podróżujących samolotami. Coraz częściej pasażerowie stawiając się do odprawy biletowo-bagażowej dokładnie wiedzą jakie przewoźnik lotniczy ma wobec nich obowiązki jeśli dojdzie do sytuacji opóźnienia ich lotu, odwołania lotu bądź jeśli przewoźnik odmówi przyjęcia pasażera na pokład samolotu.

W 2010 roku wystąpiły dwie sytuacje szczególne, które spowodowały wzrost ilości skarg na przewoźników lotniczych. Pierwszą z nich był wybuch wulkanu na Islandii i zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Europą na przełomie kwietnia i maja, a drugą był paraliż lotnisk w zachodniej Europie spowodowany opadami śniegu. Warto zauważyć, że, w porównaniu do sytuacji zaobserwowanej na niektórych lotniskach Europy zachodniej, polskie porty lotnicze okazały się lepiej przygotowane do funkcjonowania w warunkach zimowych tj. w sytuacji wystąpienia niskich temperatur oraz znacznych opadów śniegu, które w naszym kraju nie są czymś nadzwyczajnym w odróżnieniu, jak się okazało, od niektórych państw europejskich. Mając na uwadze wrześniowe zamkniecie lotniska w Warszawie spowodowane remontem pasów lotniczych i przeniesieniem odlotów i przylotów na lotniskach w Łodzi, Katowicach, Krakowie i Gdańsku należy stwierdzić, iż porty lotnicze i przewoźnicy byli w większości przypadków dobrze przygotowani do radzenia sobie z ewentualnymi nieregularnościami w realizacji lotów i koniecznością zapewnienia pasażerom minimalnej opieki, o której mowa w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004.

Pracownicy Komisji udzielali także wyjaśnień w sprawach związanych z przewozem lotniczym.